98%

Je pH vody v jezírku důležitý parametr?

Co je to pH? Potřebuje znát jezírkář tuhle hodnotu? Jak vůbec ovlivňuje pH kvalitu vody v jezírku a její obyvatele? Pojďme si na to odpovědět.

Každý, jehož koníčkem je zvelebování zahrady vodními prvky, se jistě setkal s termíny jako „stabilizujte pH v jezírku“, či „upravte pH vody v jezírku“, a to ať už na internetu nebo v reportážích týkajících se péče o zahradní jezírko. Ale co to znamená? A mohou vzniknout nějaké komplikace při úpravě pH? To už se většinou moc nedovíte. Nejprve si ale vysvětleme několik pojmů, které se týkají pH vody a vlivu na jezírko a jeho obyvatele.

Co to vlastně je pH vody?

Pro vysvětlení pH vody musíme trochu zabrousit do fyzikální chemie. Hodnota pH je definována jako záporný dekadický logaritmus oxoniových kationtů (H3O+), jelikož samotný kation H+ (vodíkový nebo též proton) ve vodním prostředí okamžitě reaguje s vodou (H2O).

Ve vodě může hodnota pH nabývat rozmezí 0 až 14, kdy:

  • pH 0 až 6,9 je kyselé
  • pH 7 je neutrální
  • pH vyšší než 7 (7,1 až 14) je zásadité

Z definice výpočtu hodnoty pH je výsledkem bezrozměrné číslo, proto nemá hodnota pH žádnou jednotku.

ph-vody-v-jezirku

 

Jaké je ideální pH vody v zahradním jezírku?

Optimální hodnota pH v zahradním jezírku je 6,5 až 8. Jezírko je vlastně živý organismus a otevřený biologický systém, kde probíhá mnoho procesů, například růst rostlin, dýchání ryb či rozklad organických látek. Tyto procesy mají vliv na hodnotu pH, a naopak hodnota pH má vliv na tyto procesy. Proto se nedá říct, že pH v jezírku musí být přesné číslo.

Hodnota pH se mění i v průběhu dne či v závislosti na počasí, aniž bychom do jezírka nějak zasahovali (krmení ryb, dopouštění vody nebo i koupání v jezírku). Například hodnota pH u hladiny bývá nižší než u dna jezírka. Rovněž ráno, těsně před východem slunce, je pH vody nejnižší z celého dne a těsně před západem slunce je naopak nejvyšší. Je to způsobeno fotosyntézou řas a rostlin, která probíhá během dne a při níž je spotřebováván oxid uhličitý, ze kterého při hydrolýze vzniká kyselina uhličitá a její iontové formy.

Někde se můžete chybně dozvědět, že vodní rostliny v noci produkují oxid uhličitý. Fotorespirace (produkce oxidu uhličitého) probíhá za světla a produkce oxidu uhličitého je nepoměrně nižší než jeho spotřeba. Během noci se pH snižuje díky difundaci plynného oxidu uhličitého ze vzduchu a hlavně také díky oxidačním procesům (dýcháním) organismů. Nicméně rozdíl pH přes den a v noci (bez ostatních vlivů) je celkem malý. Aby v přírodě nedocházelo k razantním výkyvům pH při každém dešti, vytvořil se ve vodě tzv. pufrační mechanismus, který vyvažuje pH a částečně brání výkyvům pH při náhlém silném okyselení nebo při vniku silné alkálie do vodního prostředí.

ph-vody-v-jezirku1

 

Na co má v jezírku vliv pH vody?

Hodnota pH má primárně vliv na chemismus vody v jezírku a sekundárně na jeho život. Třeba nitrifikace, tedy bakteriální odbourávání amoniakálních sloučenin, nejlépe probíhá do pH 8,5. Nebezpečí ze zmíněného amoniaku, který je v nedisociované formě pro ryby velmi toxický, je závislé opět na pH a v nemalé řadě také na teplotě vody.

Například ve vodě jezírka o teplotě 25 °C a pH 7 je v toxické (nedisociované) formě méně než 1 % celkového amoniakálního dusíku, při pH 8,7 je to více než 25 %. Příjem živin rostlinami v jezírku je také ovlivněn hodnotou pH. Pokud jsou hodnoty pH nad 9 a pod 5,5, může již docházet k úhynům ryb.

 

Co všechno ovlivňuje hodnotu pH vody v jezírku?

Hodnotu pH vody v jezírku ovlivňuje hlavně minerální složení zdrojové a dopouštěné vody. Dešťová voda je kyselá, studniční voda je povětšinou zase velmi zásaditá a mineralizovaná. Nejideálnější je voda z řádu, která již prošla úpravnou vody, má optimální pH a zbavila se velkého množství železa či manganu a rovněž obsahuje minimální množství dusíku a fosforu, což je primární příčina růstu řas.

Také intenzivní chov ryb ovlivňuje pH, hlavně následné metabolity bílkovin ze zbytků krmiv a exkrementů. Překvapivě rizikové pro ryby může být intenzivní vzduchování, hlavně v létě. Intenzivním vzduchováním se z vody odstraňuje plynný oxid uhličitý, který je nahrazen z pufrační kapacity disociovaných hydrogenuhličitanů, tím pádem z hydrogenuhličitanu sodného vzniká rozpuštěný oxid uhličitý a velmi zásaditý hydroxid sodný. To pak vede k velkému nárůstu pH a v teplé vodě. Jak jsme psali výše, může to mít fatální důsledky pro ryby ve spojitosti s amoniakem. Proto pozor na přílišné vzduchování, kdy v dobré víře chcete vodu rybám více okysličit, ale ve výsledku můžete ryby ohrozit mnohem více.

 

Jak a čím se pH měří?

Způsoby měření pH by se daly rozdělit mezi tři metody.

  • Pomocí papírků —  výhodou je rychlá manipulace, ale hlavní nevýhodou je nepřesnost a nestálost. Reaktant na papírcích podléhá rychlé degradaci na vzduchu, trvanlivost je několik měsíců, proto může být měření zavádějící. Přesný odečet bývá problematický kvůli rozpití barev na papírku.
  • Pomocí kapkového měření pH —  Nevýhodou je malinko složitější manipulace než u papírků. Výhoda je stálost, přesnost a počet měření. Reaktant vydrží i déle než dva roky, často bývá i slušný rozsah pro měření desetin pH. Stanovit pH lze více než 100x.
  • Elektrochemicky pomocí elektrody. Výhodou je rychlé a přesné měření, u papírku a kapek odečítáme dle barevnosti a každé oko vidí jinak intenzitu zabarvení. Nevýhodou je pořizovací cena (dobré pH metry nejsou nejlevnější) a kalibrace (pro správné měření se musí elektroda často kalibrovat pomocí dvou kalibračních roztoků), elektrody jsou také náchylné k poškození a mají omezenou životnost.

Měření pH je jednoduché. Odeberete vzorek vody do nádobky a změříte dle postupu. Pro lepší přesnost je dobré měření provést dvakrát a pokaždé odebrat vzorek vody z jiného místa jezírka.

php-tester

Tester pH Pond

Přesný kapkový tester pH pro 120 měření.

272 Kč

Změřit přesně pH vody

Jak dosáhnout v jezírku ideálního pH?

U jezírek, jak již bylo zmíněno, může pH kolísat a optimální je interval mezi 6,5 až 8. Hodnota pH vody v jezírku se mění i v průběhu celého roku. Z kraje a na konci sezóny bývá povětšinou nižší než uprostřed léta. Když je v jezírku problém s pH vody, je to v drtivé většině vysoké pH. Snížit pH z vysoké hodnoty by se mělo pozvolně, například max o 0,5 za den.

Problém s úpravou pH dělá pufrační kapacita vody, která se snaží udržet pH neměnné. Proto se může stát, že máte například pH 9, za dva dny jej snížíte na 7 a za pár dnů má zase kolem 9. Vhodné je pH kontrolovat v sezoně jednou týdně, hlavně v jezírcích, kde se chovají ryby. U rybníčků s rybami je riziko vyššího pH a následných problémů s amoniakem.

Pro snížení pH postupujte dle návodu na pH minus Pond. Pokud pH neklesne, tak aplikaci opakujte. Jak z výpočtu pH plyne, rozdíl mezi pH 9 a 6 znamená, že pH 6 je tisíckrát kyselejší než 9. Tohle si musíme uvědomit, pokud upravujeme pH hlavně v jezírku s rybami. Nárazově tisíckrát zvýšená kyselost může mít pro ryby velmi negativní následky.

Dobré pH v jezírku přeje Mirek Hanák.